11 Aralık 2010 Cumartesi

Eco Enerji - Rüzgar Enerjisi Bayiliği

Firma Hakkında: Eco Enerji Bayilik Lisansı Başvuruları' nda sunulması gereken bilgi ve belgeler şunlardır;

1. Başvuru Dilekçesi
Yetkinin müştereken verilmesi halinde,müştereken yetki verilen kişilerin her biri tarafından imzalanır. Lisans başvurusunu yapanın gerçek kişi olması halinde adı ve soyadı, tüzel kişi olması halinde ise adı veya unvanı yazılmalıdır.

2. Taahhütname
Taahhütnamenin içeriğinde hiçbir değişiklik yapılamaz. Ayrıca, taahhütnamenin müştereken verilen yetki kapsamında imzalanması durumunda, müştereken yetki verilen şahısların her birinin imzasının taahhütnamede bulunması zorunludur.

3. Nüfus Kağıdı Sureti
İlgili mevzuata göre düzenlenmiş, noter veya muhtarca onaylı (T.C Kimlik Numarası ekli).

4. İkametgah Senedi
İlgili mevzuata göre düzenlenmiş, muhtarca onaylı.

5. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile bu yönetmelikten önce aynı konuda yayımlanmış yönetmeliklere göre durumuna uygun olarak alınan belgenin noterden tasdikli sureti.

6. Oda Sicil Kayıt Sureti
Bağlı olunan Sanayi ve/veya Ticaret Odası veya ilgili diğer odalardan, başvuru tarihinden önceki son altı ay içerisinde alınan oda sicil kayıt belgesi.

7. Vergi Kimlik Belgesi
Bağlı olunan vergi dairesi ve vergi kimlik numarası bilgilerinin yer aldığı vergi kimlik belgesi sureti veya vergi levhasının onaylı sureti.

8. Yetki Belgesi (İmza Sirküleri)
Şirketlerde temsil ve ilzama yetkili kılınanların
-Adı, soyadı ve unvanının,
-Tatbik imzasının
-Yetkinin sınırlarının yer aldığı belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
Gerçek kişilerde, kişinin;
-Adı ve soyadının,
-Kimlik bilgilerinin,
-İkametgah adresinin,
-Tatbik imzasının yer aldığı belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

9. Bayilik Sözleşmesi
Dağıtıcı ve bayii tarafından onaylanmış, dağıtıcı lisansı sahibi ile akdedilen bayilik sözleşmesinin onaylı sureti.

Sözleşmelerde; tarafların adı, adresi ve iletişim bilgileri, sözleşme süresi, başlama ve bitiş tarihleri açıkça belirtilir.

İletişim:
Adres: Maslak Mah. Bilim Sok. No: 5 Sun Plaza Kat: 13 Ofis: 25, Maslak - İstanbul
E-mail: info@ecoenerji.net
WebSitesi: www.ecoenerji.net

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder